About

Общи указания за писане:

Приемат се оригинални статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки. Авторите трябва да са студенти или докторанти. Текстовете  трябва  да  са  в  обем  от минимум 3 страници  (около  3500  знака  на  старница)  с шрифт Times New Roman, размер 12. При по-обемни теми (над 15 стр.), моля консултирайте се с редактора дали няма да е неоходима малка оптимизация на текста .

Всяка статия трябва да съдържа  титулна страница и приложена библиография. За библиографията се използват стиловете  Chicago – Turabian.  Допълнителна  информация  за  библиографията можете да намерите тук.

*Обемът на статиите варира  в зависимост от рубриките.

Всеки брой има основна тема, съпроводена от статии в разлчни области свързани с нея или тематичен блокр обхващащ по-широк набор от теми.  Основният ни интерес е в областта на политическите науки, историята и икономиката.

Културата, социалните науки и младежките инициативи свързани с ЕС също са важен акцент в списанието.

Евроречник.Често в бревете ни ще намерите и кратко представяне на важни термини свързани с Европейската интеграция

България и ЕС– статиите с този етикет изследват отношенията между България и ЕС, проблемите и възможностите пред страната в условия на Европейската интеграция. Обхващат различни аспекти: икономика, политика, общество, култура и други.

Допускат се и статии, които не попадат в някоя от посочените по-горе теми, но изследват значим обществен проблем или имат пряка връзка с европейската проблематика.

Редакционна колегия:

Добрин Станев – главен редактор

Константина Василева – зам. главен редактор, графично оформление, реклама

Пламен Димитров – интернет редактор

електронен адрес:
editoreu@gmail.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: